6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN (KVKK) KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Necdet Kaya Değirmen ve Sanayi Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. ( “Necdet Kaya Değirmen” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, aşağıda izah edildiği şekilde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.            Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Necdet Kaya Değirmen ve Sanayi Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2.            Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 1. ve 2. maddeleri uyarınca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebilecek; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuata uygun biçimde açıklanabilecek ve aktarılabilecek, devralınabilecek, sınıflandırılabilecek, işlenebilecek ya da verilerin kullanılması engellenebilecektir.

§  Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

§  Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;

§  Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi;

§  Satın alım, satım, teslimat ve sair sözleşme, satış sonrası servis hizmetlerinin yerine getirilmesi veya ticari ilişkiler kapsamında ilgili kişilerle iletişim kurulması,

§  Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve Şirketin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

§  Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş)

§  Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi,

§  Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

§  Şirket yerleşkesinin, demirbaşlarının ve kaynakların güvenliğinin temini ve Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması;

§  Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, resmi kurumlarla iletişimlerin gerçekleştirilebilmesi, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;

§  Sağlanan hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması,

§  Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 

3.            Kişisel Verilerin Aktarılacağı Taraflar

Necdet Kaya Değirmen tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda detayları yer verilen amaçlar doğrultusunda hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları, avukat ve denetçiler dahil kanunen yetkili özel kişiler ile kuruluşlarla Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

4.            Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Necdet Kaya Değirmen tarafından Kanun’a uygun olarak tedarik sözleşmeleri dâhil her türlü sözleşmeler, teklif formları, telefon görüşmeleri, kamera kayıtları ve diğer her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Necdet Kaya Değirmen’in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

5.            İlgili Kişi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizler;

§  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Necdet Kaya Değirmen’in Fevzi Çakmak Mah. Hüdai Cad. 10617. Sk. No:6 adresine yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Şirketimiz, başvuruşunuza ilişkin talebi, en geç 30(otuz) gün içinde cevabını yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden iletmek suretiyle sonuçlandıracağını beyan ve taahhüt eder. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizin, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

 

Metindeki Değişiklikler

Necdet Kaya Değirmen, işbu metinde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir; değişiklik yapılan hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.